Comenius - Partnerství škol

Projekt s názvem "Matematika jako jazyk k dorozumění" vznikl v rámci programu Comenius - Projekty partnerství škol, který je financován Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

Projekt byl realizován mezi Speciální základní školou Žamberk, Česká republika a Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Laurentius, Neuendettelsau, Německo, v letech 2009 - 2011.

Cílem projektu bylo vytvořit s partnerskýmí žáky a pedagogy česko-německou cvičebnici matematiky pro 5. a 6. ročník základní školy praktické.

Hlavní část našeho projektu vznikla při pobytu partnerské školy u nás, v dubnu 2010, kdy žáci obou škol ve smíšených skupinách vytvářeli jednotlivé pracovní listy (sekce "Matematika jako jazyk..."). Při následném pobytu našich žáků v Německu (duben a květen 2010) práce pokračovala. V roce 2011 byl při společném pobytu žáků obou škol v Německu vytvořen layout, slovník a předmluva pro naši cvičebnici. Dokončovala se finální podoba cvičebnice.

Díky našemu projektu došlo k prohloubení spolupráce pedagogů partnerských zařízení. Měli možnost poznat školský systém v partnerské zemi, porovnat učební plány matematiky pro 5. a 6. ročník a vyměnit si zkušenosti z oblasti didaktiky a výukových metod.

Žáci měli možnost poznat život v partnerské zemi, což bylo velkým přínosem v rámci multikulturní výchovy. Mezi žáky vznikla nová přátelství a navázali mezi sebou komunikaci prostřednicvím e-mailu a facebooku. Přitom přirozenou cestou docházelo k odbourávání jejich předsudků vůči cizincům a zlepšování komunikačních dovedností v cizím jazyce. Tato skutečnost se stala pro mnoho žáků novou motivací při učení se cizím jazykům.

Věříme, že by především v příhraničních oblastech mohla být naše cvičebnice využita jako doplňkový materiál při výuce německého jazyka. Doufáme, že bude vítanou pomůckou i v ostatních školách.

 

 

 

Historie projektu

V roce 1997 začala mezinárodní spolupráce mezi žáky Zvláštní školy v Žamberku a Speciální školy v Neuendettelsau – Německo, podporovaná nadacemi Robert Bosch Stiftung Stuttgart , Česko – německým fondem budoucnosti Praha, Pardubickým krajem, Městem Žamberk a později Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy - NAEP Praha - program Comenius.

 

Cílem této spolupráce je setkání a sblížení žáků obou národností, posilování jejich vědomí evropské kulturní identity a mnohotvárnosti. Důležitým momentem je poznání života vrstevníků, jejich země a možnosti vzdělávání se. Mezi dětmi se procvičuje dovednost mezinárodní týmové spolupráce.

Nedílnou součástí mnohaletých projektů je výchova k toleranci a výchova multikulturního cítění. Dětem je vštěpována myšlenka „ každý jsme jiný, ale všichni rovnoprávní“.Celou spoluprací prostupuje motiv pevného odmítání násilí mezi dětmi i národy všech zemí.

Předmětem výměnných pobytů je také enviromentální výchova ve smyslu prohlubování ochrany přírody a vztahů k životnímu prostředí. Projekty jsou určeny pro žáky 9. a 10. ročníků.
V roce 2009 se podařilo naší škole získat finanční podporu z Národní agentury pro evropské vzdělávání - programu Comenius. Mohl tak být zahájen dvouletý bilaterální projekt, jehož cílem je vytvoření cvičebnice matematiky pro 5. - 6. ročník základní školy praktické v česko - německém provedení. Součástí cvičebnice bude i česko - německý slovník relevantních matematických výrazů. Projektu se účastní 20 žáků z každé partnerské školy ve věkovém rozmezí 14 - 17 let a celkem 8 pedagogů z obou škol.

V předchozích letech jsme zrealizovali následující pobyty:

  • 1997 — vzájemný výměnný pobyt, poznávání života partnerů, vzdělávací systém
  • 1999 — vzájemný výměnný pobyt, poznávání života partnerů, vzdělávací systém
  • 2002 — vzájemný výměnný pobyt spojený s realizací stavby dětského hřiště u obou škol
  • 2003 — vzájemný výměnný pobyt s realizací výstavby ptačí stezky
  • 2005 — vzájemný výměnný pobyt s realizací rozšíření ptačí stezky o malou flóru a faunu
  • 2006 — jednostranný pobyt našich žáků v SRN, malá údržba ptačí stezky
  • 2007 — jednostranný pobyt našich žáků v SRN, sportovní závody
  • 2009 — jednostranný pobyt našich žáků v SRN, společná výuka matematiky a výtvarné výchovy, sportovní dny

 

 

Neuendettelsau 2010

Návštěva partnerské školy "Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Laurentius" v německém městě Neuendettelsau, v těsné návaznosti na 10-ti denní pobyt německých žáků u nás, byla zahájena prohlídkou partnerské školy a českoněmeckým utkáním ve fotbale a vybíjené. V dalších dnech pokračovala práce ve smíšených skupinách, žáci stále vymýšleli vhodné příklady a slovní úlohy, pracovali na tematicky zaměřených ilustracích. Kromě práce na projektu jsme podnikli i mnoho společných výletů - město Norimberk, aquapark, zábavný park Geiselwind, atd. Žáci se mezi sebou již dobře znali, vznikla nová přátelství, která pokračovala i po návratu do České republiky. Jelikož někteří z našich žáků pochází ze sociálně slabého prostředí, byla tato cesta do zahraničí pro mnohé z nich velice silným zážitkem.

Wernfels 2011

Narozdíl od minulých návštěv jsme letos zvolili formu společného pobytu v atraktivním prostředí středověkého hradu Wernfels. Myšlenka spoplečného týdenního pobytu se ukázala jako velmi přínosná, jak pro žáky tak pedagogy. Po úvodním rozdělaní do pokojů a seznámením se s porstředím hradu, jehož areál byl poměrně rozsáhlý, byli žáci nuceni se dorozumět v běžných denních situacích. Především pro naše žáky to byl mnohdy náročný úkol. Náslůedovalo rozdělaní do dvou pracovních skukpin, ve kterých se pracovalo na finální podobě česko-němacké cvičebnice a česko.němaeckém slovníku. V odpoledních a večerních hodinách pak probíhala sportovní utkání a různé hry. Také jsme navštívili filmová studia Bavaria a muzeum BMW v Mnichově, opět oblíbený aquapark a zábavný park  Geiselwind, podnikli cyklovýlet po okolí, vyzkoušeli místní lanové centrum a mnoho dalšího.